หนังสือ 70 เส้นทางตามรอยพระบาท
ภาคใต้
ภูมิภาค
โครงการ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งทะเล (ศูนย์ปลานีโม)
จ.กระบี่
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน เวลา 08.00-20.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร (พืชสวน)
จ.กระบี่
ปิดให้เข้าชม : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ ตามพระราชดำริ
จ.ชุมพร
เเปิดให้เข้าชม : ทุกวัน 08.00-17.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
โครงการพัฒนาส่วนพระองค์
จ.ชุมพร
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี
อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะชุมพร
จ.ชุมพร
เปิดให้เข้าชม : ทุกวัน เวลา 07.30-17.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี