จ.เพชรบุรี
โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ

หัวหินนอกจากจะเป็นเมืองท่องเที่ยวที่สำคัญแล้ว ยังเป็นที่ทราบกันดีว่า เป็นที่ประทับของพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว ณ วังไกลกังวล ซึ่งที่นี่คือจุดกำเนิดของโครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ ซึ่งมีที่มาจากมันเทศ และความห่วงใยที่มีต่อพสกนิกร ที่ประกอบอาชีพ ด้านการเกษตรกรรมในพื้นที่ของพระองค์

เรื่องเล่าจากที่มาของโครงการชั่งหัวมันนั้น เกิดจาก ชาวบ้านในพื้นที่ ได้นำมันเทศมาถวายแด่ในหลวงที่พระราชวังไกลกังวล ซึ่งพระองค์ท่านรับสั่งให้ข้าราชบริพารนำไปเก็บไว้ที่ตราชั่งในห้องทรงงาน ก่อนจะเสด็จกลับกรุงเทพฯในเดือนต่อมาพระองค์ท่านเสด็จกลับมาประทับ ที่หัวหิน ทรงพบว่ามันเทศดังกล่าวเกิดแตกใบออกมา จึงมีพระราชดำริให้รีบจัดหาที่ดินเพื่อทำการเกษตร โดยพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อที่ดินจำนวนกว่า 250 ไร่ ใจกลางหุบเขาในเขตบ้านหนองคอไก่ อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรีเพื่อพัฒนาพื้นที่แห้งแล้งนี้ ให้เป็นศูนย์รวบรวมพืชเศรษฐกิจของจังหวัดเต็มรูปแบบ

โครงการชั่งหัวมัน มีแปลงปลูกข้าวและพืชผักเศรษฐกิจหลากหลายชนิด อาทิ มันเทศ สับปะรด มะพร้าว มีฟาร์มเลี้ยง โคและไก่ ตลอดจนติดตั้งกังหันลมผลิตไฟฟ้า แผงโซล่าเซลล์พร้อมระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อใช้ภายในโครงการ และจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค โดยเปิดให้ประชาชนได้แวะมาท่องเที่ยว เรียนรู้ และจับจ่ายผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงให้กับเกษตรกรท้องถิ่น

" หนึ่งโครงการ ในพระราชดำริ ศูนย์รวมพืชเศรษฐกิจ พัฒนา และส่งเสริมอาชีพเกษตรกรรมของ จังหวัดเพชรบุรี "
ทริปตัวอย่าง
2 วัน 1 คืน
เส้นทางท่องเที่ยว จ.ประจวบคีรีขันธ์

วันแรก

ช่วงบ่าย

 • เดินทางสู่โครงการชั่งหัวมัน ในพระราชดำริแหล่งเรียนรู้ และแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
 • นมัสการหลวงปู่ทวดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ณ วัดห้วยมงคล

วันที่สอง
ช่วงเช้า

 • อุทยานราชภักดิ์ สักการะพระบรมราชานุสาวรีย์บูรพกษัตริย์ทั้ง 7 พระองค์
 • อ่างเก็บน้ำเขาเต่า โครงการในพระราชดำริด้านแหล่งน้ำแห่งแรกของไทย
 • ชมพระพุทธศากยมหาราช เยี่ยมชมศูนย์ทอผ้าบ้านเขาเต่า
 • ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ ที่ป่าชายเลนสิรินาถราชินี

ช่วงบ่าย

 • สถานีรถไฟหัวหินและพลับพลาที่ประทับ สถานที่ยอดนิยมในการถ่ายรูปของนักท่องเที่ยว
 • เยี่ยมชมและทำบุญที่ศูนย์อนุรักษ์สุนัขหัวหิน โครงการในพระราชดำริที่แก้ปัญหาสุนัขจรจัด
 • โกลเด้น เพลส สาขา 1 หรือ 2 ซื้อผักปลอดสารพิษและผลิตภัณฑ์แปรรูปของโครงการ
ห้ามพลาด

ที่เที่ยวห้ามพลาด

 • พระตำหนักทรงงาน ชมบ้านไม้สองชั้นแบบเรียบง่ายตามวิถีพอเพียงของในหลวง
 • ศาลาพักผ่อนบริเวณแปลงเกษตรผสมผสาน หลบร้อนพร้อมเก็บภาพแปลงเกษตรผสมผสาน
 • ร้านโกลเด้น เพลซ ช่วยกันอุดหนุนสินค้าและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของโครงการ

กิจกรรมห้ามพลาด

 • นั่งรถรางของโครงการ ชมแปลงปลูกข้าวและพืชผักเศรษฐกิจหลากหลายชนิด

โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ
1 ม. 5 บ้านหนองคอไก่ ต.เขากระปุกอ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี
โทร. 0-3247-2700-1
เปิดให้เข้าชม: ทุกวัน 08.00-16.00 น.
ฤดูท่องเที่ยว : ตลอดทั้งปี

การเดินทาง
ระยะทางประมาณ 47 กม. จาก อ.ท่ายาง ผ่านโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาเพชรบุรีไปทางตำบลท่าไม้รวก ผ่านที่ทำการเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขากระปุก - เขาเตาหม้อผ่านโรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง ถึงโครงการชั่งหัวมัน

< กลับ